1. Administratorem danych osobowych jest Łukasz Sazon, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Łukasz Sazon Fotografia, Osiedle Wojska Polskiego 2/27, 98-300 Wieluń, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 8321729329.

2. Dane osobowe Pani/Pana są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

4. Celem zbierania danych jest zawieranie i realizacja umów lub prowadzenie innych relacji biznesowych (w tym do przetwarzania zamówień, realizacji płatności), w celu przygotowywania ofert i udzielania na nie odpowiedzi, prowadzenia negocjacji warunków umowy, oraz w innych celach, prawnie uzasadnionych – na podstawie art. 6 akapit 1 RODO, (w tradycyjnej wersji papierowej i elektronicznej).

5. Przysługuję Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych Pani/Pana jest konieczność realizacji umowy, której Pani/Pan jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

7. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.